Alpha-Comic präsentiert

  Ausgabe / Heft-Nr. Sammlerpreis
Zustand 1
1 Rocky Luke Softcover 2.50 €
1 Rocky Luke Hardcover 2.50 €
2 Lizenz zum töten Softcover 2.50 €
3 Baston Softcover 2.50 €
(4) Sinnflut Softcover 8.00 €
(5) Baston Hardcover 6.50 €
(6) Der Hobbit 1 Hardcover 6.50 €
(7) Sex & Crime Softcover 5.50 €
(8) Der Hobbit 2 Hardcover 22.00 €
(9) Der Hobbit 3 Hardcover 17.00 €
(10) Zaster Zoff und die Rezurzen Hardcover 4.00 €
 
Summe Hardcover : 58.50 €
Summe Softcover : 21.00 €